rets Kuvasz 20
22

       

Se samtliga resultat fr.o.m 2010

 

HANAR

TIKAR


1.
FEHR AZLEA ABBADADABBADOO
    
      46 p
Uppf. Lena Ahlqvist
g.
1. 
CZARUSO
LIGHTBRINGER                          65 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Bjrn Olav Andersen


2. SE V-18 FIN UCH NO UCH SE UCH NORD UCH
CZARUSO FAMOUS FIGHTER       
               35 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Lena Ahlqvist 
2.
CZARUSO HIMLA               
                            60 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Lena Ahlqvist


 
3. 
CZARUSO JAMIE                                           32 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Johan Gustavsson

 3.
FEHR AZLEA BEAUTIFUL SUNSHINE
      58 p
Uppf. Lena Ahlqvist
g. Lena Ahlqvist


4.
CZARUSO LITTLE BAND OF GOLD            
22 p
Uppf. Johan Gustavsson
g.
 


4.
CZARUSO KIMBERLEY                           
     42 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Pernilla Jansson Tnnesson

5. C.I.B NORDUCH
SORSCHIES NEMES HERMSZ                   
21p
Uppf.Kicki Svalin
g. Ingrid Magnusson
 


5.
FEHR AZLEA CSILLAGSZEM                     40 p
Uppf. Lena Ahlqvist
g. Lena Ahlqvist

 

rets Kuvasz 20
21

HANAR

TIKAR


1. NO UCH SE UCH NV-14-15-17 NORDV-14 EUW-15

SORSCHIES SZP JENCI       
                       49 p
Uppf. Kicki Svalin
g. Bjrn Olav Andersen


1.
FJELLFLOKKENS DALYA FNY 
                 59 p
Uppf. Bjrn Olav Andersen
g. Diana Nyiri

2.
CZARUSO JAMIE       
                                     33 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Lena Ahlqvist 
2.
CZARUSO HIMLA                                           
27 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Lena Ahlqvist


3. SE UCH
CZARUSO GLAD                           
                31 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Hannah Johansson


3.
CZARUSO KIMBERLEY                                 
20 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Pernilla Jansson Tnnesson


4.
CZARUSO KRE                            
               16 p
Uppf. Johan Gustavsson
g.
 


4.
CZARUSO FAMOUS FELICITY SMOAK           
10 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Johan Gustavsson

4. SE UCH
MY MOUNTAINS ARGOS                        
     16 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Hannah Johansson
 


4.
CZARUSO HARMONY STARDUST
                10 p
Uppf. Ann-Charlotte Karlsson
g. Irene Eriksson


4. SE V-18 FIN UCH NO UCH SE UCH NORD UCH
CZARUSO FAMOUS FIGHTER                   
   16 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Lena Ahlqvist
 
 
 

rets Kuvasz 20
19

HANAR

TIKAR


1.
 SE V-18 FIN UCH NO UCH SE UCH NORD UCH
CZARUSO FAMOUS FIGHTER        
            103 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Lena Ahlqvist


1. SE UCH NO UCH NO V-18
KIRLYDOMBI-FEHR CSALFA
                136 p
Uppf. Szab Zoltn
g. Silvana Carln

2.  
CZARUSO JAMIE     
   99 p
Uppf. Johan Gustavsson
g.
Rasmus Westlund


 
2. SE UCH NO UCH FIN UCH NORD UCH SE JV-17 SE V-18
CZARUSO HOPE 
                
                        127 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Lena Ahlqvist


 
3. SE UCH
CZARUSO EINAR  
                                       75 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Lena Ahlqvist

 3. SE UCH
CZARUSO HARMONY STARDUST  
          76 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Ulrica Hermelin


4. SE UCH
CZARUSO GLAD                                           56 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Hannah Johansson

 


4. SE UCH
CZARUSO ILIA            
                                  72 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Lena Ahlqvist

5. C.I.B NORDUCH
SORSCHIES NEMES HERMSZ
                37 p
Uppf. Kicki Svalin
g. Ingrid Magnusson
 


5.
FJELLFLOKKENS DALYA FANTAZIA         49 p
Uppf. Bjrn Olav Andersen
g. Helena Berggren

 

rets Kuvasz 20
18

HANAR

TIKAR


1. C.I.B NORD FI SR UCH NORDIC UCH EUJW-15 NV-16 GEW-17
DKV-17 KBHV-18

PUSZTAHEGYI BTOR ARD        
  244 p
Uppf. Nagy Rbert
g. Kjetil Nilsen


1. SE UCH NO UCH FIN UCH NORD UCH SE JV-17 SE V-18
CZARUSO HOPE 
                  86 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Lena Ahlqvist

2. SE V-18 FIN UCH NO UCH SE UCH NORD UCH
CZARUSO FAMOUS FIGHTER       
   90 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Lena Ahlqvist 
2. SE UCH NO UCH NO V-18
KIRLYDOMBI-FEHER CSALFA                 
  85 p
Uppf.
g. Silvana Carln


 
3. 
CZARUSO CRIMINAL MIND
                     56 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Johan Gustavsson

 3.
CZARUSO ILIA  
               54 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Lena Ahlqvist


4. SE UCH
CZARUSO EINAR                             
  53 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Lena Ahlqvist
 


4.
CZARUSO FAMOUS FELICITY SMOAK            
37 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Johan Gustavsson

5. SE UCH
CZARUSO GLAD                           
  39 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Hannah Johansson
 


5. SE UCH SV-12-16
RED DOG'S WHITE VEGA
                               36 p
Uppf. Ann-Charlotte Karlsson
g. Irene Eriksson

 

rets Kuvasz 20
17

 
           

HANAR

TIKAR


1.
CZARUSO FAMOUS FIGHTER         
161 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Lena Ahlqvist
 


1.
FJELLFLOKKENS DALYA DUNA 
                  86 p
Uppf. Bjrn Olav Andersen
g. Bjrn Olav Andersen
 

2.
NORD UCH DK UCH DKV-16 SE UCH NO UCH SE V-14-15 
CZARUSO COSTANZA
                     115 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Fredrik Blomqvist


2.
CZARUSO FAMOUS SUNSHINE            
53 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Johan Gustavsson

 


3.
NO UCH SE UCH NV-14-15-17 NORDV-14 EUW-15
SORSCHIES SZP JENCI
                 106 p
Uppf. Kicki Svalin
g. Bjrn Olav Andersen

 

3. SE UCH SV-12-16
RED DOG'S WHITE VEGA
                               49 p
Uppf. Ann-Charlotte Karlsson
g. Irene Eriksson
 


4.
NORDUCH  FINUCH  CIB EUJW-15  NW-16 DKW-17 GW-17 
PUSZTAHEGYI BTOR ARD          100 p
Uppf. Nagy Rbert
g. Kjetil Nilsen

 


4
. NO UCH SE UCH NJV-14 NORDJV-14 NV-14-15 EUW-15
GYRGYUDVARI MERSZ KSZON
            47 p
Uppf. Gyrgy Fekete
g. Bjrn Olav Andersen
 

5. SE UCH
CZARUSO EINAR                             
  92 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Lena Ahlqvist
 


5.
CZARUSO GRACE         
46 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Johan Gustavsson


rets Kuvasz 2016

 

HANAR

TIKAR


1.
NORD UCH DK UCH DKV-16 SE UCH NO UCH SE V-14-15 
CZARUSO COSTANZA
                     108 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Fredrik Blomqvist
 


1.
DK UCH DKV-16 NORDV-16 SE UCH
MEGYERI NOMD GER
                               65 p
Uppf. Zsolt Barath
g. Elisabeth Andersson
 

2. NO UCH SE UCH NV-14-15 NORDV-14 EUW-15
SORSCHIES SZP JENCI
                 90 p
Uppf. Kicki Svalin
g. Bjrn Olav Andersen


2.
FJELLFLOKKENS AREIA BABCA             
51 p
Uppf. Bjrn Olav Andersen
g. Silvana Carln

 


3. EUJW-15 NV-16
PUSZTAHEGYI BTOR ARD          70 p
Uppf. Nagy Rbert
g. Kjetil Nilsen
 

3.
SE UCH SE V-14 NORD V-15
CZARUSO COLD BLOW JULES
                  51 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Tobias Andersson
 


4.
C.I.B NORD UCH DK UCH NORDV-16 SE UCH FIN UCH WW-14
CZARUSO BRIAN LITTLE
                  66 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Jennie Blomqvist
 


4
. NO UCH SE UCH NJV-14 NORDJV-14 NV-14-15 EUW-15
GYRGYUDVARI MERSZ KSZON
            44 p
Uppf. Gyrgy Fekete
g. Bjrn Olav Andersen
 

5.
CZARUSO EINAR                             
  43 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Lena Ahlqvist
 

5.SE UCH SV-12
RED DOG'S WHITE VEGA
                               39 p
Uppf. Ann-Charlotte Karlsson
g. Irene Eriksson
 
 
rets Kuvasz 2015

 
HANAR TIKAR


1. SE UCH NO UCH
CZARUSO COSTANZA
         83 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Fredrik Blomqvist

 


1. NO UCH SE UCH NJV-14 NORDJV-14 NV-14-15 EUW-15
GYRGYUDVARI MERSZ KSZON
             74 p
Uppf. Gyrgy Fekete
g. Bjrn Olav Andersen

 2. C.I.B NORDUCH
CSIGORA EMIR
                            78 p
Uppf. Christina Klosterberg
g. Silvana Carln
 2. SE UCH SE V-14 NORD V-15
CZARUSO COLD BLOW JULES
                  56 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Tobias Andersson


3. NO UCH SE UCH NV-14-15 NORDV-14 EUW-15
SORSCHIES SZP JENCI
               57 p
Uppf. Kicki Svalin
g. Bjrn Olav Andersen
 


3. SE UCH
CSIGORA LUCKY LOVE
                      49 p
Uppf. Christina Klosterberg
 g. Agneta Ericsson

 4. NORD UCH SE UCH NO UCH DK UCH
CZARUSO CRIMINAL MIND            
51p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Johan Gustavsson
 4. NORDUCH DK UCH KBHV-14 SE UCH NO UCH SE V-13-15
CZARUSO BLACKEYED PEA
                     49 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Johan Gustavsson

 5. SE UCH FIN UCH WW-14
CZARUSO BRIAN LITTLE
              23 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Jennie Blomqvist
 5.
MEGYERI NOMD GER
                             30p
Uppf. Zsolt Barath
g. Elisabeth Andersson
 


rets Kuvasz 20
14

 

HANAR


1. NO UCH SE UCH NV-14 NORDV-14
SORSCHIES SZP JENCI
             138p
Uppf. Kicki Svalin
g. Bjrn Olav Andersen
 

TIKAR


1. NJV-14 NORDJV-14 NV-14
GYRGYUDVARI MERSZ KSZON
                117 p
Uppf. Gyrgy Fekete
g. Bjrn Olav Andersen
 2. C.I.B NORDUCH NORD V-11 SV-11-12-13
RED DOG'S WHITE RUSSIAN
         73p
Uppf. Ann-Charlotte Karlsson
g. Johan Gustavsson
 2. NORDUCH DK UCH KBHV-14 SE UCH NO UCH SE V-13
CZARUSO BLACKEYED PEA
                     56 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Johan Gustavsson
 3. SE UCH
ECARPADI GI ECLIPSE
                60p
Uppf. Silvana & Ariana Carln
g. Elisabeth Andersson
 3. SE UCH DK UCH KBHV-13 NORD JV-11
SORSCHIES SZP ILDIK
                       41 p
Uppf.  Kicki Svalin
 g. Anna-Lena Edgren
 


4.
CZARUSO CRIMINAL MIND            
56p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Johan Gustavsson

 4. SE V-14
CZARUSO COLD BLOW JULES
                  55 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Johan Gustavsson
 5. SE UCH FIN UCH WW-14
CZARUSO BRIAN LITTLE
              49 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Jennie Blomqvist
 


5. DK UCH SE UCH
CZARUSO APACHE
                              30 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Johan Gustavsson


rets Kuvasz 2013

 

HANAR


1. C.I.B NORDUCH NORD V-11 SV-11-12-13
RED DOG'S WHITE RUSSIAN
         115 p
Uppf. Ann-Charlotte Karlsson
g. Johan Gustavsson
 

TIKAR


1. SE UCH NO UCH NJV-12 NV-13
ECARPADI GI EROICA  
             62 p
Uppf. Silvana & Ariana Carln
g. Bjrn Olav Andersen2. KBHV-13
SORSCHIES SZP JNOS
                95 p
Uppf. Kicki Svalin
g. Kicki Svalin

 


2. C.I.B NORDUCH NV-10 NORD V-11
SORSCHIES SZP DALYA
                   61 p
Uppf. Kicki Svalin 
g. Ery & Weine Arespong

 


3. C.I.B NORDUCH
CSIGORA EMIR
                            82 p
Uppf. Christina Klosterberg
g. Silvana Carln

 


3. SE UCH DK UCH KBHV-13 NORD JV-11
SORSCHIES SZP ILDIK
                       37 p
Uppf.  Kicki Svalin
 g. Anna-Lena Edgren

 


4.
SORSCHIES SZP JENCI             
58p
Uppf. Kicki Svalin
g. Bjrn Olav Andersen

 


4.
CZARUSO AMOURICA
                              32 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Johan Gustavsson

 


5. C.I.B NORDUCH
SORSCHIES NEMES HERMSZ
                55 p
Uppf. Kicki Svalin
g. Silvana Carln

 


5.
CZARUSO BLACKEYED PEA
                             23 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Johan Gustavsson


rets Kuvasz 20
12

 

HANAR


1. C.I.B NORDUCH
CSIGORA EMIR
                            123 p
Uppf. Christina Klosterberg
g. Silvana Carln

 
TIKAR


1. C.I.B NORDUCH NV-10 NORD V-11
SORSCHIES SZP DALYA
                   111 p
Uppf. Kicki Svalin 
g. Ery & Weine Arespong

 


2. SE UCH NO UCH NV-12
MY MOUNTAIN'S ARGOS
                50 p
Uppf. Rune & Carina Nilsson
g. Victoria Johansson

 


2. SE UCH NO UCH NJV-11 NV-11-12
CARLSLUNDS IDAVALL FENJA          
45 p
Uppf. Micke Whlund & Patric Dethlefsen
g. Kicki Svalin & Bjrn Olav Andersen

 


3. SE UCH NO UCH
SORSCHIES NEMES HERMSZ
                35 p
Uppf. Kicki Svalin
g. Silvana Carln

 


3. SEUCH
SORSCHIES NEMES HUBA
                     25 p
Uppf. Kicki Svalin
g. Mimmi Unell

 


4. SE UCH NO UCH NORD V-11 SV-11-12
RED DOG'S WHITE RUSSIAN
     34 p
Uppf. Ann-Charlotte Karlsson
g. Johan Gustavsson

 


4. NORD JV-11
SORSCHIES SZP ILDIK
                       24 p
Uppf.  Kicki Svalin
 g. Anna-Lena Edgren

 


5. SE UCH NO UCH NV-09
CSIGORA GYMNT GORDAN
   23 p
Uppf. Christina Klosterberg
g. Thore Gustavsen

 


5.
CZARUSO AMOURICA
                              19 p
Uppf. Johan Gustavsson
g. Johan Gustavsson

 


rets Kuvasz 2011

HANAR


1. C.I.B NORDUCH
CSIGORA EMIR
                            83 p
Uppf. Christina Klosterberg
g. Silvana Carln
 

TIKAR


1. C.I.B NORDUCH NV-10
SORSCHIES SZP DALYA
        82 p
Uppf. Kicki Svalin 
g. Ery & Weine Arespong2. SORSCHIES NEMES HERMSZ
                49 p
Uppf. Kicki Svalin
g. Silvana Carln


2. NJV-11 NV-11
CARLSLUNDS IDAVALL FENJA      
36 p
Uppf. Micke Whlund & Patric Dethlefsen
g. Kicki Svalin & Bjrn Olav Andersen

 


3. SE UCH
RED DOG'S WHITE RUSSIAN
     36 p
Uppf. Ann-Charlotte Karlsson
g. Johan Gustavsson


3. SEUCH
BRAVE AND BEAUTY WALTZING MATHILDA
                32 p
Uppf. Anne-Marie Olsson
g. Christina Klosterberg & Christel Nilsson

 


4. SE UCH NUCH NV-09
CSIGORA GYMNT GORDAN
   28 p
Uppf. Christina Klosterberg
g. Thore Gustavsen

 


4. SE UCH
RED DOG'S WHITE LUCIANA
      27 p
Uppf.  Ann-Charlotte Karlsson
 g. Anne-Marie Johansson

 


5.
 SE UCH
RED DOG'S GALAXY FABIANO
     17 p
Uppf. Ann-Charlotte Karlsson
g. Irene Karlsson

 


5.SE UCH
SORSCHIES BER FLINGA 
          27 p
Uppf. Kicki Svalin
g. Kicki Svalin & Pia Bjrkegren

 


rets Kuvasz 2010

HANAR


1. C.I.B NORDUCH
CSIGORA EMIR
                            76 p
Uppf. Christina Klosterberg
g. Silvana Carln


2. C.I.B HUCH NORDUCH NV-07
RED DOG'S CZARUSO
                68 p
Uppf. Ann-Charlotte Karlsson
g. Johan Gustavsson


3. SE UCH
RED DOG'S WHITE RUSSIAN
     61 p
Uppf. Ann-Charlotte Karlsson
g. Johan Gustavsson


4. SE UCH NUCH NV-09
CSIGORA GYMNT GORDAN
   43 p
Uppf. Christina Klosterberg
g. Thore Gustavsen


5.
 Veteran-HUCH  EUVW-08 SUCH DKUCH SV-08 WVW-10
TRIPRIMA ZEN PHERDINAND
     33 p
Uppf. Ulla binger
g. Pernilla Bengtsson
 

TIKAR


1. C.I.B NORDUCH NV-10
SORSCHIES SZP DALYA
        77 p
Uppf. Kicki Svalin 
g. Ery & Weine Arespong


2. C.I.B NORDUCH NV-08 SV-10 WW-10
SORSCHIES SZP DAJKA       
75 p
Uppf. Kicki Svalin
g. Linda Carlsson


3. C.I.B WW-08
RED DOG'S CZABINA
                 67 p
Uppf. Ann-Charlotte Karlsson
g. Christina Klosterberg  


4. SE UCH
THREE C'S FEHER ZELMA
        62 p
Uppf.  Pernilla Bengtsson
 g. Agneta Eriksson/Pernilla Bengtsson


5.SE UCH
RED DOG'S WHITE VEGA
            48 p
Uppf. Ann-Charlotte Karlsson
g. Irene Eriksson

 

 


rets Kuvasz 2009

HANAR


1. SUCH NUCH NV-09
CSIGORA GYMNT GORDAN
    62 p
Uppf. Christina Klosterberg
g. Thore Gustavsen


2. SUCH NUCH FINUCH NORDUCH
CSIGORA EMIR
                           51 p
Uppf. Christina Klosterberg
g. Silvana Carln


3. SUCH
SORSCHIES BER ELEMER
      44 p
Uppf. Kicki Svalin
g. Christina Klosterberg/Yvonne Forstrm


4. SUCH NUCH
THREE C'S FEHER ZEUS
       44 p
Uppf. Pernilla Bengtsson
g. Pernilla Bengtsson/Bjrn Olav Andersen


5.  Veteran-HUCH  EUVW-08 SUCH DKUCH SV-08
TRIPRIMA ZEN PHERDINAND
     38 p
Uppf. Ulla binger
g. Pernilla Bengtsson

TIKAR


1. SUCH NUCH NV-08
SORSCHIES SZP DAJKA     
132 p
Uppf. Kicki Svalin
g. Linda Carlsson


2. SUCH NUCH
SORSCHIES SZP DALYA
        130 p
Uppf. Kicki Svalin 
g. Ery & Weine Arespong


3. SUCH                                         
 THREE C'S FEHER ZELMA
          113 p
Uppf.  Pernilla Bengtsson
 g. Agneta Eriksson/Pernilla Bengtsson


4. SUCH WW-08
RED DOG'S CZABINA
                   107 p
Uppf. Ann-Charlotte Karlsson
g. Christina Klosterberg  


5. SUCH NUCH DKUCH NORDUCH SV-06 NORDV-03
CSIGORA ORPHIE
                         58 p
Uppf. Christina Klosterberg
g. Kicki Svalin
 


rets Kuvasz 2008

HANAR


1. JWW-08
SORSCHIES BER EGSZ
               71 p
Uppf. Kicki Svalin
g. Kicki Svalin


2. SUCH NUCH DKUCH NV-07 HUCH NORDUCH
RED DOG'S CZARUSO
            67 p
Uppf. Ann-Charlotte Karlsson
g. Johan Gustavsson


3. SORSCHIES BER ELEMER           60 p
Uppf. Kicki Svalin
g. Christina Klosterberg/Yvonne Forstrm


4. THREE C'S FEHER ZEUS      46 p
Uppf. Pernilla Bengtsson
g. Pernilla Bengtsson/Bjrn Olav Andersen


5. SUCH NUCH DKUCH NORDUCH
CSIGORA FAJAZO
               39 p
Uppf. Christina Klosterberg 
g. Jonas & Ingeborg Olofsson

TIKAR


1. SUCH NUCH NV-08
SORSCHIES SZP DAJKA     
92 p
Uppf. Kicki Svalin
g. Linda Carlsson


2. SUCH WW-08
RED DOG'S CZABINA
                    68 p
Uppf. Ann-Charlotte Karlsson
g. Christina Klosterberg  


3. SUCH
SORSCHIES SZP DALYA
                    66 p
Uppf. Kicki Svalin 
g. Ery & Weine Arespong


4. THREE C'S FEHER ZELMA
          64 p
Uppf.  Pernilla Bengtsson
 g. Agneta Eriksson/Pernilla Bengtsson


5. SORSCHIES SZP BUSZA
         59 p
Uppf. Kicki Svalin
g. Kicki Svalin/Pernilla Bengtsson
 


rets Kuvasz 2007

HANAR


1. SUCH NUCH DKUCH NORDUCH
CSIGORA FAJAZO
               56 p
Uppf. Christina Klosterberg 
g. Jonas & Ingeborg Olofsson


2. SUCH
CSIGORA EMIR
                      53 p
Uppf. Christina Klosterberg
g. Silvana Carln


3. SUCH NUCH
RED DOG'S CZARUSO
            28 p
Uppf. Ann-Charlotte Karlsson
g. Johan Gustavsson


4. CSIGORA GYMNT GERE      28 p
Uppf. Christina Klosterberg
g. Kicki Svalin


5. SUCH
RED DOG'S QWOLO  
         28 p
Uppf. Ann-Charlotte Karlsson 
g. Roger Simlund
 

TIKAR


1.SORSCHIES SZP DAJKA      71 p
Uppf. Kicki Svalin
g. Linda Carlsson


2. SUCH DKUCH NORDV-03 SV-06  
CSIGORA ORPHIE
                    71 p
Uppf. Christina Klosterberg  
Äg. Kicki Svalin


3. SUCH DKUCH
CSIGORA BRNY
                      55 p
Uppf. Christina Klosterberg  
Äg. Helena Berggren


4. SORSCHIES BER CZZA
          52 p
Uppf.  Kicki Svalin
 g. Jeanette Englund


5. CSIGORA GYMNT GAIA
         39 p
Uppf. Christina Klosterberg
g. Jeanette Englund

 


rets Kuvasz 2006

 

HANAR


1. SUCH DKUCH
SORSCHIES AD
                      46 p
Uppf. Kicki Svalin   Äg. Per Kristiansson


2. CSIGORA FAJAZO                44 p
Uppf. Christina Klosterberg  g. Jonas


3. SUCH DKUCH
TRIPRIMA ZEN PHERDINAND
  30p
Uppf. Ulla binger  g. Pernilla Bengtsson


4. SUCH NUCH SV-05
RED DOG'S QWICK
               29p
Uppf. & g. Äg. Ann-Charlotte Karlsson


5. SUCH
RED DOG'S QWOLO  
          24 p
Uppf. Ann-Charlotte Karlsson  g. Roger Simlund

 

TIKAR


1. RED DOG'S CZABINA          59 p
Uppf. Ann-Charlotte Karlsson  g. Christina Klosterberg


2. SUCH DKUCH NORDV-03 SV-06  
CSIGORA ORPHIE
                    41 p
Uppf. Christina Klosterberg  Äg. Kicki Svalin


3. SUCH DKUCH
CSIGORA BRNY
            39 p
Uppf. Christina Klosterberg  Äg. Helena Berggren
 


4. SUCH
RED DOG'S QWERRA
            30 p
Uppf.  Ann-Charlotte Karlsson  g. Marie-Louise Aczl


5. SUCH
CSIRIZ VAN DE WINDSCHOOF
  25 p
Uppf. Kennel Van de Windschoof  g. Kicki Svalin


Årets Kuvasz 2005


HANAR


1. SUCH NUCH SV-05
RED DOG'S QWICK
              50 p
Uppf. & g. Äg. Ann-Charlotte Karlsson


2. SUCH 
SORSCHIES AD
                      40 p
Uppf. Kicki Svalin   Äg. Per Kristiansson


3. SUCH NUCH
SORSCHIES AJNDK
       31 p
Uppf. Kicki Svalin   Äg. Silvana Carln


4. NV-04 SUCH NUCH
CSIGORA CSINOS CSSZR
      22 p
Uppf. Christina Klosterberg   Äg. Ann-Charlotte Karlsson


5. SUCH  
TRIPRIMA MAYA JITTERBUG
   21 p
Uppf. Ulla Abinger  Äg. Kicki Svalin
 

TIKAR


1. SUCH NUCH DKUCH LVCH EECH FINUCH PLCH POLSKV-05
SORSCHIES LOM               42 p
Uppf. Kicki Svalin   Äg. Jonny Kallas


2. SUCH NORDV-03  
CSIGORA ORPHIE
     41 p
Uppf. Christina Klosterberg  Äg. Kicki Svalin


3. SUCH DKUCH
SORSCHIES ANGYAL
            33 p
Uppf. Kicki Svalin   Äg. Pernilla Bengtsson


4. RED DOG'S QWERRA
            30 p
Uppf.  Ann-Charlotte Karlsson  g. Marie-Louise Aczl


5. CSIGORA BRNY
            30 p
Uppf. Christina Klosterberg  Äg. Helena Berggren
 


Årets Kuvasz 2004

HANAR


1. NV-04  
CSIGORA CSINOS CSSZR
      48 p
Uppf. Christina Klosterberg   Äg. Ann-Charlotte Karlsson


2. SUCH  
ASTERIX
                          46 p
Uppf: Tina Karlsson  Äg. Christina Klosterberg


3. SUCH  
TRIPRIMA MAYA JITTERBUG
   43 p
Uppf. Ulla Abinger  Äg. Kicki Svalin


4. SUCH  
CAVE KAVASZ DENEB
            42 p
Uppf. & Äg. Elisabeth Isacson


5. CSIGORA CSINOS CSAL            41 p
Uppf. Christina Klosterberg   Äg. Mikaela Nordin
 

TIKAR


1. SUCH NORDV-03  
CSIGORA ORPHIE
     57 p
Uppf. Christina Klosterberg  Äg. Kicki Svalin


2. NV-04 
NALA VON ZOLLERNBLICK
   55 p
Uppf. Rosie Wälde, Tyskland   Äg. Ann-Charlotte Karlsson


3. SORSCHIES LOM               46 p
Uppf. Kicki Svalin   Äg. Jonny Kallas


4. SUCH   
CSIGORA ISABEL
            36 p
Uppf. Christina Klosterberg   Äg. Peter Langerbeck


5. SUCH  
CSIGORA ILLUCINA
          25 p
Uppf. Christina Klosterberg   Äg. Mikael Skogsfjord


Årets Kuvasz 2003

 

top

HANAR


1. SUCH NUCH NORDV-02
TREVNADENS TOLEDO
H       25p
Uppf. Ann-Marie van Eijsbergen   Äg. Carina Nilsson


2. ASTERIX A                  17p
Uppf: Tina Karlsson   Äg. Christina Klosterberg


3. CSIGORA BENDEGUS B      16p
Uppf.Christina Klosterberg   Äg. J. Wallin & M. Oleander


4. SUCH
TRIPRIMA MAYA JITTERBUG
A     14p
Uppf. Ulla binger   Äg. Kicki Svalin


5. TJEVERA'S LARS        14p
Uppf.Josip Grzetic   Äg. Angelica Hansen

TIKAR


1. NORDUNGHV-02 NORDV-02 SUCH NUCH
TREVNADENS ECANTERINA
A              51 p
Uppf. Ann-Marie van Eijsbergen   Äg. Carina Nilsson


2. FINUCH SUCH SV-01 SV-03
VIT-VÄKTARENS FEHER BESSY
H    39 p
Uppf.Ulla Paavola   Äg. Christina Klosterberg


3. PUZTAPHANTOMS ATIKA C   27p
Uppf. Nina Bolin   Äg. Lars Bolin


4. SUCH NORDV-03
CSIGORA ORPHIE
B             27p
Uppf. Christina Klosterberg   Äg. Kicki Svalin


5. CSIGORA ISABEL C           24p
Uppf. Christina Klosterberg   Äg. Peter Langerbeck
 


Årets Kuvasz 2002

 

top

HANAR

1. SUCH NUCH NORDV-02
TREVNADENS TOLEDO
H                                           36 p
Uppf. Ann-Marie van Eijsbergen   Äg. Carina Nilsson

2. SUCH
ARCANAS FAJAZZO
A                                                 24 p
Uppf. Rita-Lill Opland   Äg. Katarina Berntsson

3. SUCH
TRIPRIMA MAYA JITTERBUG
A                                  19 p
Uppf. Ulla binger   Äg. Kicki Svalin

4. FEHER MACKO ISIDOR MAGYAR BARAT            16 p
Uppf. Agnetha Hillbom   Äg. Elisabeth Isacson

5. SUCH
CSIGORA GARIBALDI
B                                               15 p
Uppf. Christina Klosterberg   Äg. Claes Feldt
TIKAR

1. SUCH
CSIGORA INDIRA
A                                                    49 p
Uppf. och g. Christina Klosterberg

2. SV-01 SUCH
TREVNADENS TEQUILA SUNSHINE
H                    44 p
Uppf. Ann-Marie van Eijsbergen   g. Rose-Marie Sundman

3. NORDUNGHV-02 NORDV-02 SUCH NUCH
TREVNADENS ECANTERINA
A                                30 p
Uppf. Ann-Marie van Eijsbergen   g. Carina Nilsson

4. CAVE KAVASZ CAMELLIA CERES CIKASZ      27 p
Uppf. och g. Elisabeth Isacson

5. SUCH
TREVNADENS REGINA
A                                          27 p
Uppf. Ann-Marie van Eijsbergen   g. Carina Nilsson

top